מדיניות פרטיות

מבוא
ברוכים הבאים לאתר gbweb.co.il (להלן: "האתר") המופעל על ידי ג'י בי ווב, ע.מ. 038621900, מכתובת מרקוביץ 6 ראשון לציון (להלן: "הנהלת האתר" ו/או "החברה").

האמור במדיניות פרטיות זו כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך הוא מתייחס לשני המינים ויש לקוראו גם בלשון נקבה. 

מדיניות פרטיות זו מפרטת איזה מידע האתר אוסף אודותיך כאשר אתה נכנס לאתר  ו/או משאיר פרטים באתר ומה השימושים שאנו עושים במידע זה. איסוף מידע זה נעשה כדי לספק לך שירות הכי טוב עבורך. 

גלישתך באתר וביצוע פעולות מהווה הסכמה שלך לאמור במדיניות פרטיות זו.

מדיניות פרטיות זו תקפה ממועד פרסומה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את תנאי  מדיניות הפרטיות בכל עת, תוקף השינוי יהיה מייד עם פרסומו באתר החברה במסגרת מדיניות הפרטיות. 

המידע אותו אנו אוספים אודותיך כפוף למדיניות פרטיות דנן ולדיני מדינת ישראל.

המידע שאנו אוספים אודותיך

  • המידע אשר אתה מוסר לנו, נמסר מרצונך ובהסכמתך המלאה וידוע לך כי לא חלה עליך כל חובה חוקית למסור את המידע.
  • המידע הנאסף אודותיך ישמר במאגרי המידע של החברה ויעשה בו שימוש כמפורט להלן.
  • במעמד השארת פרטים בטופס יצירת קשר באתר, ביצירת קשר במייל, יצירת קשר טלפוני, דואר וכו,  אנחנו אוספים את המידע הבא: שם, כתובת, מייל, טלפון.
  • במהלך הגלישה באתר אנחנו מפעילים "cookies", אנחנו אוספים את המידע הבא: מידע על המיקום שלך, על אופן הגלישה שלך באתר, כתובות IP, נתוני מיקום, תכונות הדפדפן ו/או מערכת ההפעלה שאת עושה בהם שימוש, מידע על זמני הביקור שלך באתר (כולל הזמן בו שהית בכל עמוד), פרטים אודות המסלול אותו ביצעת באתר, וכו' ו/או כל מידע שבמישרין או בעיקיפין או בחיבור עם מידע נוסף מאשפשר זיהוי.
  • במעמד שליחת טופס יצירת הקשר – אתה מאשר לנו לשלוח לך דיוור.

השימוש שעושה החברה במידע שלך

המידע שאנו אוספים אודותיך ישמש אותנו לכל אחד מהפעולות כדלקמן:

  • כדי לתת לך שירות שאתה מבקש לקבל מאיתנו.
  • כדי לשלוח לך דיוור שוטף שלנו ומידע שעשוי לעניין אותך ו/או למטרות שיווקיות שלנו
  • למטרות הדרכה.
  • לכל מטרה שנדרש עפ"י דין להעביר את המידע.

איפה המידע שלך מאוחסן

המידע שלך מאוחסן בשרתי האחסון שלנו ובמערכות ניהול הלקוחות שלנו, העשויים להיות ממוקמים בישראל או מחוץ לישראל. אתה מאשר בזה שעם גלישתך באתר ו/או מסירת נתונים על ידך הדבר מהווה הסכמה שלך לכך שהמידע אותו תמסור יאוחסן על ידי החברה במקומות האחסון האמורים.

מהן זכויות הגנת המידע שלך?

הנתונים שלך כפופים להגנה עפ"י דין, כמפורט להלן: 

זכות עיון במידע – יש לך הזכות לבקש מאיתנו לעיין בעצמך או על ידי בא כח שהסמכת בכתב או על ידי אפוטרופוס שלך במידע עליך המוחזק במאגר המידע של החברה.

ככל שתפנה אלינו, נאפשר לך עיון במידע אודותיך ונהיה רשאים שלא למסור לך מידע במידה ויתקיימו הנסיבות הקבועות בחוק המאפשרות שלנו לא למסור מידע.

זכות עיון במידע שאינו בהחזקתנו – מבלי לגרוע מהאמור, במידה והמידע אודותיך יוחזק אצל מחזיק אחר, המחזיק עבורינו את המידע, אנו נפנה אותך למחזיק, תוך ציון פרטי המחזיק ונורה למחזיק, בכתב לאפשר לך את העיון.

זכותך לתיקון המידע אודותיך – במידה ולאחר קבלת המידע תסבור כי המידע אודותיך אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, תהייה רשאי לפנות אלינו בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. במידה ונסכים לבקשה כאמור, אנו נבצע את השינויים הנדרשים במידע שברשותנו וניידע בדבר את כל  מי שקיבל מאיתנו את המידע בתקופה שנקבעה בדין. במידה ולא נסכים לבקשתך, נודיע לך על כך באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

בכל מקרה שבו נסכים לאפשר לך עיון כאמור נמסור לך הודעה על כך ועל הודעת הסירוב לתיקון כאמור לעיל, תהא רשאי להגיש תובענה לבית המשפט באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

שימוש בעוגיות Cookies  קוקיז 

האתר משתמש ו/או עשוי להשתמש ב "עוגיות ("Cookies") "ו/או ב "עוגיות" שמקורם בצדדים שלישיים ואשר עשוייות, בין היתר, לשפר את השימוש שלך באתר. בין היתר, עשוייות  העוגיות לאפשר שמירת מידע אודותיך, מידע אודות הדפים בהם ביקרת, מידע אודות משך השהייה שלך בכל דף, ניטור הרגלי גלישה ופעילות שלך , נתונים ופרטי ספק האינטרנט שלך, מידע על כתובת  IP   שלך, נתוני מיקום גיאוגרפי שלך ועוד. 

חלק מה"עוגיות"  יפוגו, עם סיום הגלישה וסגירת הדפדפן ואחרות ישמרו בזיכרון המחשב (או המכשיר) שבו השתמשת.  אנו רוצים לעדכן אותך כי באמצעות שינוי הגדרות בדפדפן האינטרנט בו אתה משתמש, תוכל לקבוע ולהגדיר, אילו סוגים של "Cookies" יופעלו במהלך השימוש שלך, וכן תוכל לבחור למחוק, או להפסיק לחלוטין את השימוש בהן. חשוב להבהיר כי לחסימה של כל "העוגיות" עשויה להיות השפעה שלילית על נוחות השימוש שלך באתר.

השגות 

  • אם אינך מסכים למדיניות פרטיות זו, אתה מתבקש לא לעשות שימוש באתר.
  • בכל מקרה שבו יש לך אי אילו שאלות הנוגעות למדיניות פרטיות זו, אתה מוזמן ליצור איתנו קשר.
  • בכל שלב שהוא תוכל לבקש מאיתנו שלא לשלוח לך דיוור ואנו נסיר אותך ממשלוח הדיוורים.
    אם אינך מעונייך לקבל מאיתנו דיוורים, תוכל ללחוץ כאן ולשלוח לנו הודעה בעניין.

יצירת קשר 

לכל שאלה ופנייה ניתן ליצור קשר עם הנהלת האתר:
-בטלפון: 0544297762 בשעות הפעילות 09:00-16:00
-במייל: info@gb-plugins.com
-ניתן ליצור קשר דרך האתר בדף יצירת הקשר